Nic nie jest niezmienne, prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka.

Thomas Jefferson

UWAGA! 1 lipca 2018 r. uległy zmianie:
1. siedziba Kancelarii oraz
2. jej logo.

Dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają niezmienione,
a o nowotworzonych – poinformujemy Państwa w tym miejscu już niebawem.

Niezmienny pozostaje także skład i model pracy naszego zespołu, który chętnie pomoże Państwu znaleźć skuteczne rozwiązanie powierzonych kwestii prawnych i zapewni pełną obsługę prawną.

Aktualne dane adresowe:

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Nowak
Bażantów 6C lokal 15 (budynek „Bażantowo CUBE”, III piętro); 40-668 Katowice

Konto bankowe (ING Bank Śląski): 28 1050 1214 1000 0091 1975 7244

adres e-mail: kontakt@radcaprawnynowak.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek: 9:00 – 18:00
środa: 9:00 – 17:00
czwartek: 9:00 – 17:00
piątek: 9:00 – 17:00
Terminy spotkań dostosowujemy do możliwości naszych Klientów.

Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:

(+48) 32 441 99 51 | (+48) 32 308 79 99

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Nowaka praktykuje – w szczególności – w zakresie:

 • prowadzimy sprawy:
  • o zapłatę z różnych tytułów,
  • o roszczenia z tytułu rękojmi i/lub gwarancji,
  • o odszkodowania różnego rodzaju, o zadośćuczynienie (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i świadczeń dla Poszkodowanych za szkody powstałe wskutek szeroko rozumianych zdarzeń – zarówno w zakresie szkód na osobie, jak również na mieniu),
  • o ochronę dóbr osobistych,
 • tworzymy oraz opiniujemy umowy o: roboty budowlane, o dzieło, najmu, dzierżawy, sprzedaży, darowizny oraz wszelkich innych rodzajów,
 • doradzamy i przygotowujemy dokumentację w kwestiach ochrony danych osobowych (RODO),
 • prowadzimy również wszelkie sprawy związane z własnością lub posiadaniem, w tym nieruchomości, jak na przykład:
  • postępowania o wpis do Księgi Wieczystej,
  • o założenie Księgi Wieczystej dla nieruchomości,
  • o uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • o sprawy o zasiedzenie,
  • o ochronę własności lub posiadania,
  • o podział współwłasności.
 • prowadzimy sprawy:
  • o rozwód,
  • o separację,
  • o podział majątku małżonków,
  • sprawy dotyczące ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa,
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli,
  • sprawy o alimenty
 • prowadzimy sprawy:
  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o podział majątku spadkowego,
  • o zachowek,
 • wyjaśniamy wszelkie interesujące Klienta kwestie, a dotyczące:
  • dziedziczenia, w tym związanych z nim obowiązków podatkowych,
  • testamentów, ich formy, konstruowania zapisów, poleceń,
  • umów zrzeczenia się dziedziczenia.
 • zakładamy spółki prawa cywilnego oraz handlowego,
 • sporządzamy, analizujemy i opiniujemy różnego rodzaju umowy oraz opracowujemy zagadnienia praktyczne, występujące w stosunkach biznesowych,
 • prowadzimy procesy gospodarcze, w których stronami są przedsiębiorcy.
 • prowadzimy sprawy:
  • o odszkodowania różnego rodzaju,
  • o przywrócenie do pracy,
  • o zapłatę za nadgodziny,
  • o ekwiwalent za urlop,
  • o sprostowanie świadectwa pracy,
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • tworzymy dokumentację potrzebną w ramach stosunków pracy, między innymi:
  • umowy o pracę,
  • kontrakty menadżerskie,
  • porozumienia,
  • Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania,
  • dokumentację dotyczącą wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
 • reprezentujemy Klientów w różnego rodzaju postępowaniach przed organami władzy państwowej jak i samorządowej, prowadząc sprawy m.in. z zakresu:
  • prawa budowlanego,
  • inwestycji budowlanych,
  • prawa własności, w tym nieruchomości,
  • wydawania pozwoleń, zezwoleń, licencji, uprawnień;
 • sporządzamy, analizujemy i opiniujemy różnego rodzaju umowy występujące w stosunkach z organami administracyjnymi, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym.
 • a) prowadzimy postępowania o wszelkiego rodzaju świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, między innymi dotyczące:
  • emerytur i rent,
  • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
  • chorób zawodowych,
 • prowadzimy postępowania karne i w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentujemy naszych Klientów przed organami ścigania,
 • prowadzimy postępowania egzekucyjne oraz windykację należności (w tym za pośrednictwem wybranych Komorników Sądowych),

–   sporządzamy dostosowane do potrzeb Klienta analizy i opinie prawne z zakresu różnych gałęzi prawa, nie tylko wymienionych powyżej, w tym opinie kompleksowo łączące w sobie wiedzę z tych gałęzi;

–   udzielamy porad prawnych – także w złożonych kwestiach prawnych – w ramach powyższych, a także innych gałęzi prawa;

–   na potrzeby prowadzonych spraw, analizowanych lub opiniowanych zagadnień współpracujemy z biegłymi różnych specjalności, w tym w szczególności: rzeczoznawcami majątkowymi, specjalistami z zakresu architektoniczno-budowlanego, grafologii, księgowości;

–   służymy doświadczeniem i wsparciem w negocjacjach handlowych oraz mediacjach ugodowych.