Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Nowak

PRZEMYSŁAW NOWAK

RADCA PRAWNY

Wybrałem drogę do uzyskania zawodu Radcy prawnego i jestem zmotywowany, by go wykonywać, bowiem umożliwia mi on wspomaganie Przedsiębiorców, a także Osób nimi nie będących, w budowaniu ich jak najlepszej przyszłości – poprzez pomoc prawną w ochronie ich interesów zarówno wobec zdarzeń przeszłych, ale i przyszłych…

Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach rozpocząłem pracę jako prawnik, w jednej z największych katowickich kancelarii adwokacko – radcowskich (gdzie pracowałem przez kolejne 10 lat, osiągając stanowisko „Radca prawny”).

Ukończyłem aplikację radcowską, organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i złożyłem Egzamin Radcowski przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości.
Posiadam ponad 18 lat doświadczenia zawodowego, polegającego w szczególności na prowadzeniu bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej znaczących przedsiębiorców (najczęściej świadczonej również w formie dyżurów w siedzibach Klientów), m. in.:

 • Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w Katowicach;
 • Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” S.A. w Rybniku;
 • Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach;
 • „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach;
 • TAURON CIEPŁO S.A. w Katowicach;
 • TOUSEK POLSKA Sp. z o.o. w Mikołowie;
 • „Doradztwo Gospodarcze SCORPION Jan Szlązak” w Katowicach;
 • Gwarant Inwestycje Sp. z o.o. w Katowicach

oraz deweloperów i wykonawców inwestycji budowlanych.

Zawodowo zajmuję się w szczególności szeroko pojętym Prawem Cywilnym (w tym Prawem Rodzinnym), Gospodarczym i Handlowym oraz Prawem Nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów inwestycyjnych i Prawa Administracyjnego. Pasjonuję się Prawem Zobowiązań na gruncie umów (kontraktów handlowych), Prawem Spółek oraz prowadzeniem Mediacji gospodarczych oraz negocjacji handlowych.

 • Współtworzenia jednego z zespołów eksperckich Prawa Nieruchomości (dedykowanego w szczególności obsłudze prawnej inwestorów instytucjonalnych, podmiotów zarządzających nieruchomościami lub zajmujących się pośrednictwem w zakresie obrotu nieruchomościami oraz doradztwu prawnemu na rzecz inwestorów indywidualnych, nabywających nieruchomości lub realizujących zamierzenia inwestycyjne);
 • Uczestnictwa w wielu posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych spółek (na przestrzeni ponad 10 lat), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bieżącego funkcjonowania, organizowania i zarządzania spółkami dominującymi, spółkami zależnymi oraz grupami kapitałowymi a także – aspektów nadzoru właścicielskiego;
 • Prowadzenia licznych negocjacji handlowych oraz przygotowywania i opiniowania umów, a także kontraktów, przy czym wartość jednego z nich wynosiła około 50.000.000 PLN;
 • Prowadzenia wielu mediacji ugodowych;
 • Prowadzenia postępowań sądowych – w szczególności gospodarczych i cywilnych, a także postępowań egzekucyjnych;
 • Uczestnictwa w wielu szkoleniach o tematyce prawniczej,zarówno jako słuchacz, jak i prelegent.

KAMILA KRZEMIŃSKA

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: Prawo – w 2012 roku obroniła pracę magisterską z zakresu „Przesłanek zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową
w Kodeksie cywilnym”.

Biegle posługuje się językiem angielskim, co jest wynikiem zarówno studiowania na kierunku: Prawo
w części na uczelni zagranicznej (Uniwersytet w Salzburgu), jak i odbycia specjalistycznego kursu
z zakresu terminologii prawniczej, przygotowującego do profesjonalnego sporządzania dokumentów
w tym języku (nie wymagających udziału tłumacza przysięgłego). Ponadto dobrze posługuje się językiem rosyjskim.

Od 2017 r. jest wpisana na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w okresie studiów, odbywając praktyki i staże w sądach
i kancelariach prawnych na terenie Wrocławia, a następnie pracując w renomowanych Kancelariach Radców Prawnych i Adwokatów – na terenie Śląska (w tym w śląskim oddziale warszawskiej kancelarii adwokackiej).

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Przemysława Nowaka zasiliła na stałe w lipcu 2014 roku, rozwijając swoje zainteresowania oraz świadcząc pomoc prawną na rzecz Osób fizycznych, jak i Osób prawnych, w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:

– prawa zobowiązań,

– prawa rzeczowego,

– prawa spadkowego,

– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– prawa spółek i postępowań rejestrowych.

Reprezentuje Klientów Kancelarii w licznych postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych
i administracyjnych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez udział w szkoleniach.

KAROLINA NIKIEL

KAROLINA NIKIEL

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – w 2011 roku obroniła pracę magisterską z zakresu „Odpowiedzialności cywilnej lekarzy za zabiegi nielecznicze”.

W 2012 roku rozpoczęła aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, którą ukończyła, składając egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Jest wpisana na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała począwszy od okresu studiów, odbywając staże, pracując oraz współpracując z Kancelariami Radców Prawnych na terenie Śląska.

Zespół Kancelarii Radcy Prawnego Przemysława Nowaka zasiliła w maju 2015 roku, rozwijając swoje zainteresowania oraz świadcząc pomoc prawną na rzecz Osób fizycznych, jak i Osób prawnych, w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
 • prawa zobowiązań,
 • prawa rzeczowego,
 • windykacji należności i egzekucji sądowej,

Pełnomocnik procesowy w licznie prowadzonych postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczyła w wielu szkoleniach.

Posługuje się językiem angielskim.

EWELINA NOWAKOWSKA

EWELINA NOWAKOWSKA

APLIKANT RADCOWSKI

Studia prawnicze ukończyła w 2018 roku broniąc pracę magisterską na temat reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez radę nadzorczą w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej naukowe zainteresowania skupiają się na problematyce prawa spółek handlowych oraz umów o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem regulacji warunków kontraktowych autorstwa Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC. Prelegentka konferencji i seminariów naukowych.

Podczas studiów aktywnie zaangażowana w działalność Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego, współorganizatorka konferencji naukowych, aktywna działaczka organizacji studenckich i uczestniczka programów ambasadorskich. Praktykę zawodową rozpoczęła w pierwszych latach studiów zdobywając doświadczenie przy współpracy z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych (w tym notariusze, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni). U progu swojej kariery zawodowej związana między innymi z jedną z największych śląskich kancelarii. Kładzie nacisk na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, w tym z zakresu mediacji gospodarczych.

Specjalizacje:

 • prawo handlowe,
 • prawo zobowiązań,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo inwestycji budowlanych.

Posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim.